Naše fotografije Advertisements

Aktivnosti boravka

Posle redovne nastave,učenici u boravku rade domaće zadatke,imaju slobodne aktivnosti i slobodno vreme.Slobodne aktivnosti obuhvataju sadržaje iz tema: Olovka piše srcem;Šaram, stvaram; Mala škola velikih stvari i  Video-projekcije. Aktivnosti u slobodnom vremenu obuhvataju sadržaje iz tema:Igre bez granica; Pevam,plešem,glumim; Zaronu u svet čarobnih oblika i boja i Aktivnosti po izboru učenika.Kroz ove aktivnosti treba ostvariti ključna područja razvoja: harmoničan razvoj tela i duše; socijalizaciju i komunikaciju;verbalnu komunikaciju; postaviti osnove matematičke, logičke i naučno-tehnološke pismenosti; kulturno-umetničko područje razvoja; igre,sport i rekreaciju.U okviru svake teme su sadržaji iz određenog predmeta,tako da se kroz njihovu realizaciju i utvrđuju i proširuju znanja učenika. Aktivnosti učenika se realizuju kroz radionice i sekcije.Rad učenika je dinamičan i svaku aktivnost radosno i lako izvršavaju.

Boravak na početku i sada

Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja deteta mlađeg školskog uzrasta koje provodi vreme  bez nadzora roditelja do odlaska na redovnu nastavu.Samostalan boravak kod kuće često izlaže dete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja tokom radnog dana nameće potrebu za organizovanom brigom za dete.Škole time dobijaju novu i zahtevniju ulogu koja od učitelja zahteva organizovaniju brigu o detetu tokom celog dana.U OŠ ,,Sveti Sava“,celodneni boravak postoji sedam godina.Na samom početku redovna nastava je organizovana pre podne i po podne, pa su učitelji delili premete i aktivnosti. Međutim, takav način organizovanja nije bio efikasan. U boravku I/1,redovna nastava se izvodi pre podne, a aktivnosti posle nastave. Rad se organizuje od 7 do 16 časova.

Deca uče od načina na koji žive

Dete koje živi sa podsmehom uči da bude stidljivo.

Dete koje živi sa zamerkama uči da osuđuje druge.

Dete koje živi sa nepoverenjem uči da podvaljuje.

Dete koje živi s ljubavlju uči da voli.

Dete koje živi sa ohrabrenjima uči se poverenju.

Dete koje živi sa istinom uči se pravdi.

Dete koje živi sa pohvalama uči se da poštuje.

Dete koje živi učestvujući uči se da bude uviđavno .

Dete koje živi sa znanjem uči se mudrosti.

Dete koje živi sa srećom pronaći će ljubav i lepotu.

B.Rasel

Zašto celodnevni boravak ?

Raznovrsne aktivnosti kroz koje deca veselo i lako uče su motiv prezentovanja rada celodnevnog boravka  OŠ ,,Sveti Sava“ iz Batočine. Boravak postoji na zadovoljstvo učenika ,roditelja i učitelja. Sadržaj bloga će pratiti aktivnosti boravka od njegovog nastanka i nadalje.

Advertisements